Rezerwuj wygodnie wycieczki z OazaTour! Centrum rezerwacji: poniedziałek - piątek 9.00-17.00 604 464 878   604 555 140

Warunki uczestnictwa

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią ogólne warunki umowne Biura stosowane w umowach o zorganizowanie imprezy turystycznej.
 2. Klient każdorazowo potwierdza w zgłoszeniu uczestnictwa, że zapoznał się z niniejszymi warunkami oraz zgadza się na ich treść.
 3. Umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej, zwana w dalszej części umową, zobowiązuje Biuro do zrealizowania imprezy zgodnie z podanym programem na rzecz osoby podanej w zgłoszeniu.
 4. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania zgłoszenia uczestnictwa przez Klienta oraz Biuro lub upoważnionego agenta.
 5. W zgłoszeniu uczestnictwa Klient potwierdza uczestnictwo swoje (lub innej osoby, np. członka rodziny) w konkretnej imprezie turystycznej o określonym programie i określonym terminie.
 6. Program imprezy turystycznej obejmuje: zakres świadczeń należnych Klientom, ich standard, termin realizacji.
 7. Uczestnik imprezy podpisując umowę zgłoszenie potwierdza podpisem, że otrzymał pisemną informację o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych w danym kraju.
 8. Zawierając umowę uczestnik deklaruje się że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 9. Uczestnik po wpłacie należności za imprezę turystyczną lub zaliczki przekraczającej 10 % sumy otrzymuje pisemne pouczenie o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z posiadanego zabezpieczenia na rzecz klientów – co potwierdza podpisem w umowie zgłoszeniu.

CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena podana w ofercie (katalogu), jeśli nie podano inaczej, są cenami brutto, tzn. zawiera w sobie odpowiednie podatki.
 2. Opis imprezy turystycznej zawiera informacje o obowiązkowych opłatach uiszczanych w trakcie imprezy turystycznej.
 3. Ceny podane w walutach obcych są przeliczane według średniego kursu NBP z dnia wpłaty.
 4. W przypadku wpłaty zaliczki wysokości 20 %, pozostała należność - o ile nie ma odmiennych postanowień podanych na piśmie w zgłoszeniu uczestnictwa powinna być wpłacona nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Do zaliczki nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o zadatku.
 5. Klient wpłaca należność na rzecz Biura w agencjach, na rachunek bankowy Biura lub przekazem pocztowym.

ZMIANA CENY IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Biuro zastrzega sobie prawo dokonania zmian ceny imprezy w przypadkach udokumentowanego : wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków, opłat urzędowych, lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe i przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, oraz wzrostu kursu walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ ORAZ ZMIANA PROGRAMU IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 10 dni przed jej rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy. W tym terminie, klient o tym otrzymuje informację na piśmie. (Imprezy autokarowe 36 osoby).
 2. Z powodu siły wyższej impreza może być odwołana w każdym czasie.
 3. W przypadku odwołania imprezy turystycznej Biuro może zaproponować ofertę zastępczą.
 4. Biuro zwraca wpłacone przez Klienta należności bez potrąceń w przypadku odwołania imprezy turystycznej, chyba że Klient przyjął ofertę zastępczą.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Klient powinien posiadać ważne dokumenty, upoważniające do przekraczania granicy oraz dowód wpłaty należności za wycieczkę lub voucher.
 2. Klient obowiązany jest przestrzegać przepisy celne obowiązujące w Polsce, krajach tranzytowych i krajach docelowych. Za ewentualne nie przestrzeganie tych przepisów biuro nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W czasie trwania wycieczki Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy.
 4. Biuro ogranicza wielkość bagażu Klienta do 2 sztuk o maksymalnej wadze 20 kg na osobę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od umowy następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta na piśmie rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 2. Klient w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży ma prawo do rezygnacji z imprezy. Niestawienie się na miejsce zbiórki, lub niedotrzymanie warunków umowy jest także traktowane jako rezygnacja z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej potwierdzonego wpływu do biura. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym m.in. z powodu niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, nie przybycia na zbiórkę, choroby i innych przypadków losowych, wówczas Uczestnika obciążają rzeczywiste koszty poniesione przez biuro
 3. W przypadku gdy uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie, wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, oraz na piśmie przeniesie na nią swoje uprawnienia i osoba ta przyjmuje obowiązki wynikające z umowy zgłoszenia, zmiana taka jest możliwa w terminie do 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

UBEZPIECZENIA

 1. Wszyscy Uczestnicy zbiorowych imprez zagranicznych podlegają ochronie w zakresie KL (10.000 EUR), NNW (2000 EUR). Nazwa ubezpieczyciela do uzgodnienia z klientem zbiorowym.
 2. Biuro zapewnia klientom indywidualnym zakupującym usługę turystyczną możliwość ubezpieczenia siebie (lub innej osoby ) w zakresie KL, NW oraz bagażu na odrębnych warunkach. Wysokość ubezpieczenia i nazwa ubezpieczyciela jest uzgadniana z klientem indywidualnie.
 3. Każdy uczestnik może zawrzeć umowę gwarancji zwrotu kosztów rezygnacji z imprezy lub wcześniejszego powrotu z imprezy – dodatkowa opłata wynosi 3 % ceny wyjazdu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. Uczestnicy indywidualnych wyjazdów turystycznych otrzymują po dokonaniu pełnej wpłaty voucher, na podstawie którego realizowane są objęte umową świadczenia.
 2. Zakup dodatkowych świadczeń, wykraczających poza podaną ofertę (katalog) wymaga odnotowania na piśmie w zgłoszeniu uczestnictwa.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej do pilota grupy w czasie imprezy lub do biura w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacja winna zawierać uzasadnienie oraz propozycję sposobu naprawienia szkody (zadośćuczynienia).
 2. Przyczyną reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadkach uznanych za uzasadnione biuro dokonuje zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BIURA 

 1. Biuro jako organizator w umowach z klientami może ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie, o którym mowa nie może dotyczyć szkody na osobie.
 2. Biuro odpowiada za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo - siłą wyższą.
  Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.
 3. Biuro nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu.
 4. Biuro nie odpowiada za okoliczności wynikłe z winy Klienta, osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z biurem.
 5. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. Nr 55 z 2001r, poz. 578 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy ze względu na siedzibę biura.